Публічна оферта


09 вересня 2021р.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __м. Київ

Ця публічна оферта є пропозицією Фізичної особи-підприємця Мельник Анастасія Сергіївна та Фізичної особи-підприємця Калюжна Тетянана Володимирівна (надалі - Виконавеці) невизначеному колу осіб укласти договір про надання послуг з організації і проведення онлайн-курсу навчання за програмою за посиланням (надалі також іменується як «послуги») із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем. Такий договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і укладається на умовах приєднання.

Договір, укладений внаслідок приєднання Замовника до умов цієї публічної оферти (далі - договір), не потребує додаткового оформлення в паперовій формі і його подальшого підписання сторонами, має юридичну силу внаслідок здійснення сторонами конклюдентних дій, що вказують на їхнє вступити в договірні відносини.

Приєднанням користувача (надалі - Замовника) до умов цієї публічної оферти (моментом акцепту і укладення договору на викладених в цій публічній оферті умовах) вважатимуться конклюдентні дії, а саме проставлення галочки (відмітки) навпроти поля «Приймаю умови публічної оферти» та/або оплата послуг (в тому числі часткова), та/або обмін електронними повідомленнями між Замовником і Виконавцем (його представником) через email, WhatsApp, Viber, Telegram, інший ресурс, в яких прямо або опосередковано виражена згода Замовника з умовами цієї публічної оферти, та/або отримання Замовником доступу до матеріалів онлайн-курсу (залежно від того, яка з цих дій або подій настане раніше).

У тексті цієї публічної оферти Виконавець і Замовник можуть спільно іменуватися як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, зміст яких полягає у наданні доступу до навчальних матеріалів онлайн-курсу на визначений строк, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених у цій оферті.

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Формат проведення онлайн-курсу: дистанційний (віддалений) з використанням мережі Інтернет.

2.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

2.3. Строки проходження Замовником онлайн-курсу (включно з екзаменами) узгоджуються Сторонами усно (в телефонному режимі), а підтвердження направляється електронним повідомленням. Зокрема, за підсумками телефонної комунікації Замовника і Виконавця (його представника) щодо узгодження строку проходження Замовником онлайн-курсу, відповідні домовленості направляються Замовнику електронним повідомленням. Якщо Замовник протягом одного дня не повідомить Виконавця тим самим способом про відмову від узгоджених дат або бажання їх змінити, дати вважаються узгодженими Сторонами.

Дати та час проведення вебінарів у прямому ефірі визначаються Виконавцем самостійно і повідомляються Замовнику електронним повідомленням.

2.4. Після здійснення Замовником оплати у визначеному Виконавцем розмірі, йому надається доступ до матеріалів онлайн-курсу. Дані для доступу направляються електронним повідомленням.

2.5. Доступ до матеріалів онлайн-курсу зберігається у Замовника протягом 6 (шести) місяців з моменту здійснення оплати.

2.6. Виконавець має право змінити строки надання послуг, про що зобов'язаний завчасно повідомити Замовника з використанням доступних засобів зв'язку.

2.7. Виконавець організовує онлайн-курс відповідно до затвердженої ним програми навчання, опублікованої за посиланням https://navchannya.com.ua/. Приєднанням до умов цієї публічної оферти Замовник одночасно засвідчує, що він ознайомився і приймає програму навчання.

2.8. В разі успішного завершення курсу Замовником, йому видається документ (про проходження курсу за програмою). Під успішним завершенням курсу розуміється успішне складання екзаменів (теоретичної і практичної частин) протягом строку проведення онлайн-курсу.

2.9. Всі права інтелектуальної власності на онлайн-курс, включно з усіма навчальними матеріалами (в тому числі, але не виключно, текстові матеріали, бази даних, графічні зображення, фотографії, відеозаписи, звукозаписи, комп'ютерні програми, а також інші об'єкти авторського права і суміжного права), належать Виконавцю, і Замовнику не передаються.

2.10. Замовник отримує послуги, сприймаючи розміщений в мережі Інтернет навчальний матеріал. Увесь навчальний матеріал є авторським та суб'єктивним, Замовник має право не погоджуватися із викладеними у ньому позиціями, що втім не впливає на визначення якості наданих послуг.

2.11. Після проходження Замовником онлайн-курсу, йому буде надане право протягом 1 (одного) року очно відпрацювати практичні навики у навчальному просторі Виконавця на спеціальних фінансових умовах, які будуть повідомлені Замовнику окремо за його запитом.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Надати Замовнику посилання для онлайн-доступу до навчальних матеріалів курсу на вказану Замовником електронну адресу (email) після здійснення Замовником повної оплати.

Виконавець несе відповідальність за якість надання послуг лише за умови наявності у Замовника технічних засобів для онлайн-доступу до матеріалів курсу та стабільної роботи необхідних програм і додатків.

3.1.2. Надіслати Замовнику засобами поштового зв'язку необхідні матеріали (зокрема, косметичні засоби), якщо такі вимагаються для виконання практичних завдань або інших цілей в межах проходження онлайн-курсу, і якщо їх надання було обумовлено умовами курсу.

3.1.3. Забезпечити складання (підготовку) навчальних матеріалів кваліфікованими викладацьким складом і фахівцями.

3.1.4. Забезпечити наявність менеджера (представника), який є контактною особою у відносинах з Замовником щодо узгодження строку проходження Замовником онлайн-курсу, повідомлення про дату і час проведення живих (у прямому ефірі) вебінарів та інших організаційних питань.

3.1.5. Забезпечити Замовнику можливість складання екзаменів (іспитів) в межах погодженого строку проходження онлайн-курсу (але в будь-якому випадку не довше 6 місяців).

3.1.6. Після закінчення онлайн-курсу та в разі успішного складання Замовником екзаменів (іспитів), видати документ про проходження курсу за програмою.

3.2. Замовник зобов'язується:

3.2.1. Опрацювати весь навчальний матеріал, передбачений онлайн-курсом.

3.2.2. Здійснити оплату в порядку, обсязі та на умовах, визначених Виконавцем.

3.2.3. Не пізніше початку онлайн-курсу надати Виконавцю необхідні дані: повне ім'я, засоби зв'язку (щонайменше email і номер телефону), контактну адресу (для надсилання матеріалів, якщо це передбачено умовами курсу).

3.2.4. Не рідше ніж 1 раз на день здійснювати перевірку електронної пошти (в тому числі, папки «спам») і номера телефону, наданих Виконавцю в якості контактних, для забезпечення отримання актуальної інформації про строки надання послуг, в тому числі зміну дати або часу занять, екзаменів. У разі невиконання Замовником такого обов'язку, він несе ризики пов'язаних з цим несприятливих наслідків (пропуск заняття або екзамену тощо).

3.2.5. Не передавати доступу до онлайн-курсу (в тому числі, окремих навчальних матеріалів) будь-яким третім особам, не копіювати, іншим чином не відтворювати навчальний матеріал, а також не придбавати онлайн-курс у складчину (кількома особами).

3.2.6. Належно виконувати завдання, надані Виконавцем.

3.2.6.1. В разі, якщо Замовник не здійснить проходження онлайн-курсу у погоджений строк, Виконавець має право, на власний розсуд і за наявності можливості, надати Замовнику право пройти онлайн-курс у інший зручний для обох Сторін період. В такому разі Сторони, за взаємною згодою, погоджують змінені строки надання послуг.

3.2.7. По завершенню онлайн-курсу, для отримання документу про проходження курсу, Замовник зобов'язується скласти екзамен (іспит), включно з теоретичною і практичною частинами. В разі, якщо Замовник не здасть успішно іспит з перших двох спроб, наступний іспит він має право скласти виключно в разі наявності такої можливості (про що повідомляє Виконавець) і за додаткову плату, визначену Виконавцем. Документ про проходження курсу видається тільки в разі успішної здачі Замовником іспиту (обох частин).

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Припинити (заблокувати) доступ Замовника до навчальних матеріалів та загалом до курсу в разі виявлення випадків поширення (в тому числі, будь-якого відтворення) навчальних матеріалів публічно та/або передання доступу до курсу третім особам, які не є Стороною договору, та/або виявлення випадків придбання курсу в складчину (кількома особами).

3.3.2. Використовувати об'єкти права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, на підставі відповідної ліцензії чи з іншої правової підстави.

3.3.3. Змінити в односторонньому порядку строки надання послуг (в тому числі, час або дату заняття, екзамену), про що завчасно (не менше ніж за 2 робочих дні) повідомити Замовника із використанням доступних засобів зв'язку.

3.3.4. Відмовити Замовнику в перенесенні строку проведення курсу або відпрацюванні пропущених занять незалежно від причин пропуску їх Замовником.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. На отримання послуг належної якості, яка відповідає звичайним вимогам до такого роду послуг.

3.4.2. Пропонувати питання спікерам (викладачам), які проводять вебінари в межах курсу, шляхом надсилання їх представнику Виконавця електронним повідомленням до дати проведення вебінару.

3.4.3. На отримання документу (про проходження курсу за програмою) в разі успішного завершення курсу. Замовник усвідомлює, що такий документ не є документом державного зразка.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість онлайн-курсу вказана на вебсайті https://navchannya.com.ua/ або в рахунку, який надсилається Замовнику.

4.2. Не пізніше дати початку проведення онлайн-курсу Замовник зобов'язаний здійснити оплату за надання послуг в повному обсязі.

4.3. Замовник-нерезидент зобов'язаний здійснити оплату виключно у безготівковій формі у іноземній або національній валюті (гривні) через рахунки у банках.

4.4. Сторони домовились, що оплата вартості послуг може бути здійснена третьою особою в порядку ст. 528 Цивільного кодексу України, при цьому в призначенні платежу має бути зазначено прізвище Замовника та назву послуги, оплата за яку здійснюється третьою особою.

4.5. Замовник зобов'язаний електронним повідомленням повідомити Виконавця про здійснену оплату.

4.6. Обов'язок Виконавця щодо надання послуг є виконаним в момент надання (надсилання) Замовнику доступу до матеріалів онлайн-курсу. У зв'язку з цим, після надання Замовнику такого доступу до матеріалів, Замовник не має права вимагати повернення сплачених коштів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Сторони усвідомлюють, що оскільки обов'язок Виконавця щодо надання послуг є виконаним в момент передачі Замовнику доступу до матеріалів онлайн-курсу, Замовник не має права після такого моменту вимагати розірвання договору та/або повернення коштів.

5.3. Рівень підготовки Замовника залежить від його особистих здібностей та сприйняття ним інформації, за що Виконавець не несе відповідальності.

5.4. У випадку вчинення Замовником порушення будь-якого зобов'язання, визначеного пунктом 3.2.5. цієї публічної оферти, він зобов'язується сплатити штраф на користь Виконавця у розмірі 300% вартості онлайн-курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скріншотами екрану, висновками фахівців (в тому числі адвокатів) або спеціалізованих організацій, або будь-яким іншим розумним засобами, які вказують на копіювання, відтворення, поширення, передання третім особам матеріалів онлайн-курсу або придбання доступу до онлайн-курсу в складчину (кількома особами).

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти.

6.2. У випадку військових дій, незалежно від факту оголошення війни, повстань, стихійних лих, актів або дії державних та місцевих органів, надзвичайних ситуацій, збоїв у роботі мережі електропостачання, інших обставин, якщо такі обставини призвели до неможливості надання послуг у обумовлені Сторонами строки, відповідні строки надання послуг та виконання інших зобов'язань переносяться на строк дії таких обставин, а новий строк надання послуг погоджується Сторонами окремо. Договір при цьому автоматично не припиняє свою дію у зв'язку з настанням таких обставин, до розірвання договору застосовуються загальні умови розірвання договорів, визначені чинним законодавством.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір діє протягом 6 (шести) місяців з моменту надання Замовнику доступу до матеріалів онлайн-курсу.

7.2. Усі зміни і доповнення до цієї публічної оферти повинні бути опубліковані на вебсайті https://navchannya.com.ua/, після чого вони стають невід'ємною частиною договору між Виконавцем і Замовником. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку протягом 10 (десяти) з моменту публікації змін, шляхом письмового повідомлення Виконавця про таке розірвання.

7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати договір у випадку прострочення оплати з боку Замовника, та з інших підстав, визначених публічною офертою.

7.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права і обов'язки за договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони (залучення фахівців для проведення курсів Виконавця не є порушенням цієї умови договору).

7.5. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одній про зміни своїх реквізитів, номерів телефонів, електронних адрес (email) у 5-денний термін із дня виникнення відповідних змін.

7.6. В момент приєднання до умов цієї публічної оферти Замовник надає Виконавцю свою безумовну згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також засвідчує отримання інформації про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, поінформованість про свої права згідно з чинним законодавством, мету збору і обробки персональних даних та осіб, яким вони передаються.

7.7. Персональні дані про Замовника включають усі відомості, заповнені або повідомлені ним при реєстрації на онлайн-курс та в процесі його проходження, в тому числі по телефону.

7.8. Персональні дані можуть використовуватися Виконавцем (а також його підрядниками) з метою:

- реєстрації Замовника на онлайн-курс;

- для обробки його завдань і запитів у межах онлайн-курсу;

- для надання клієнтської підтримки;

- для оформлення документу про проходження курсу за програмою;

- для надання комерційних пропозицій;

- для передачі даних відповідним виконавцям, партнерам і службам, які здійснюють адміністративно-технічні заходи в межах проведення курсу, формують програму курсу, готують і проводять заняття та іспити в межах курсу для належного надання послуг Замовнику;

- для забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин, ведення бухгалтерського обліку та здійснення операційної діяльності;

- для інших цілей, визначених договором і чинним законодавством.

7.9. Замовник надає право Виконавцю здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі включати такі дані в бази даних Виконавця, здійснювати зберігання їх протягом необмеженого строку, змінювати, оновлювати та видаляти їх (за наявності законної підстави). Обробка персональних даних будь-яким із способів не вимагає отримання окремої згоди і здійснюється без окремого повідомлення про це Замовника.

7.10. Виконавець має право надсилати на вказані (повідомлені) при реєстрації або при проходженні курсу засоби зв'язку Замовника, в тому числі на електронну пошту, номер телефону, дані про онлайн-курс, здійснювати дзвінки на вказаний номер телефону з метою узгодження часу проведення вебінарів, іспитів або надання інформації щодо них, а також надсилати на такі засоби зв'язку рекламні пропозиції, інформацію про акції, розіграші, знижки, іншу інформацію, яка стосується діяльності Виконавця, в тому числі телефонувати з метою повідомлення такої інформації.

7.11. В момент акцепту Замовник надає згоду Виконавцю на запис телефонних розмов щодо онлайн-курсу, виключно з метою врахуванням таких записів при оцінці якості сервісу Виконавця та для його покращення.

7.12. Замовник надає свою згоду на запис онлайн-заходів в межах курсу, що відбуваються за його участі, в тому числі записувати і відтворювати зображення Замовника, його виконання і/або будь-які відео- та аудіоматеріали за участі Замовника, з метою врахування таких записів при оцінці якості надаваних послуг, при проведенні аналітичної та статистичної роботи, а також для використання таких матеріалів у цілях маркетингу та просування послуг Виконавця.

7.13. Надані цим розділом дозволи Замовника діють протягом строку дії договору і після його припинення.

7.14. В момент приєднання до публічної оферти Замовник надає Виконавцю свою згоду на використання технології cookie зі збереженням файлів cookie у браузері або/і на жорсткому диску комп'ютера Замовника. Дана технологія дозволяє оптимізувати досвід Замовника при отриманні послуг, а також покращувати якість сервісу Виконавця.

7.15. До інших відносин між Замовником і Виконавцем, що не врегульовані договором, застосовуються норми чинного законодавства України.

7.16. Ця публічна оферта одночасно виконує функцію акта приймання-передачі наданих послуг. Приймання послуг здійснюється без додаткового підписання акта приймання-передачі як окремого документу. В разі якщо Замовник до закінчення строку проходження онлайн-курсу не направить Виконавцю свої письмові заперечення щодо наданих послуг, вони вважаються такими, що прийняті Замовником без зауважень.

7.17. У разі виникнення питань чи претензій в ході проведення онлайн-курсу, Замовник може звернутися за допомогою Viber за телефоном +38 067-159-55-00 або направити листа на електронну пошту natasha-1301b@ukr.net уповноваженого представника Виконавця.